Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Collapse

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (εφεξής καλούμενος ως «Π.Ι.Σ.») δεσμεύεται να διασφαλίζει την ιδιωτικότητα των χρηστών του παρόντος φόρουμ και εγγυάται ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτού διατηρούνται ασφαλή. Ο Π.Ι.Σ. συμμορφώνεται με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» - «General Data Protection Regulation» (GDPR) - εφεξής «Κανονισμός»), καθώς και του ελληνικού νόμου Ν. 4624/2019.

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον Κανονισμό σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από ή για λογαριασμό του Π.Ι.Σ.

Εάν ακολουθήσετε οποιονδήποτε σύνδεσμο στο παρόν φόρουμ, ο οποίος οδηγεί σε άλλους ιστότοπους ή εάν χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες τρίτων μερών που συνδέονται με το φόρουμ του Π.Ι.Σ., θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ενδέχεται να υπάρχουν ξεχωριστές Πολιτικές Προστασίας και ότι ο Π.Ι.Σ. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από αυτούς τους τρίτους.

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην ανάγνωση της παρούσας πολιτικής, έτσι ώστε να γνωρίζετε εάν, με ποιον τρόπο, για ποιο σκοπό και ποια ακριβώς προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε μέσω του φόρουμ του Π.Ι.Σ.

Νομικοί Όροι

Ορισμένοι από τους όρους που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική είναι νομικοί και ορίζονται από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο ως εξής:

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

«Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

«Συγκατάθεση»: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα. 

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Περισσότερα για τους ορισμούς αυτούς μπορείτε να αναζητήσετε στο άρθρο 4 του Κανονισμού (https://eur- lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL)  

Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων των χρηστών του φόρουμ είναι ο Π.Ι.Σ. Ο Π.Ι.Σ. αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο και την εποπτεύουσα οργάνωση απάντων των ιατρών και Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, είναι δε νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πλουτάρχου 3.

Κατηγορίες Υποκειμένων των δεδομένων

Κάθε χρήστης του παρόντος φόρουμ αποτελεί υποκείμενο των δεδομένων, είτε όταν απλά εισέρχεται στο φόρουμ, είτε όταν συμπληρώνει την φόρμα επικοινωνίας μας, είτε όταν συμμετέχει σε συζητήσεις και έρευνες που διοργανώνονται.

Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για το παρόν φόρουμ, για κάθε διαδικτυακή τοποθεσία ή online εφαρμογή που μπορεί να συνδέεται με αυτό, καθώς και για κάθε λειτουργία που παρέχεται από εμάς. Η παρούσα Πολιτική ισχύει για κάθε συσκευή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στο εν λόγω φόρουμ, ανεξαρτήτως χρήσης υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου, tablet, τηλεόρασης ή άλλης συσκευής.

Αρχές που διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας 

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το φόρουμ μας διέπεται από τις παρακάτω αρχές, οι οποίες εξειδικεύονται στον Κανονισμό:  

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια 
 • Περιορισμός του σκοπού 
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων 
 • Ακρίβεια 
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης 
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα.

Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να εφαρμόσουμε τις ανωτέρω αρχές σε όλα τα στάδια της αλληλεπίδρασης μαζί σας κατά την χρήση του φόρουμ μας.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται όταν εισέρχεστε στο φόρουμ του Π.Ι.Σ. και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα εγγεγραμμένα μέλη. Όσα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε σχετικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και απαραίτητα για την παροχή σε εσάς των επιθυμητών πληροφοριών και λειτουργιών του παρόντος φόρουμ.

Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες, για παράδειγμα το ονοματεπώνυμό σας, την ιδιότητά σας και τον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο υπάγεστε, προκειμένου να δημιουργηθεί ο λογαριασμός χρήστη σας και στη συνέχεια να μπορείτε να κάνετε ανεμπόδιστα χρήση των λειτουργιών του φόρουμ. Επιπλέον, δύναται να συλλέξουμε στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως τηλέφωνο και email. Τα δεδομένα αυτά θα υποβληθούν σε επεξεργασία για την απάντηση των αιτημάτων σας και την επικοινωνία μας μαζί σας. Μπορούν επίσης, κατόπιν δικής σας ρητής και ελεύθερης συναίνεσης, να χρησιμοποιηθούν για την ανακοίνωση και την κοινοποίηση σε εσάς των εκδηλώσεών και των δράσεων που οργανώνει ανά διαστήματα ο Π.Ι.Σ.

Συλλέγουμε επίσης αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως το είδος των ιστοσελίδων που βλέπετε ή επισκέπτεστε, ή την συχνότητα και την διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Επιπλέον, οι διακομιστές, τα αρχεία καταγραφής και άλλες τεχνολογίες συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες προκειμένου να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους μόνο όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική ή εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σκοπός Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία στο βαθμό που απαιτείται για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για να επιτραπεί η τεχνική λειτουργία του φόρουμ του Π.Ι.Σ. και να βελτιωθεί η εμπειρία πλοήγησης του χρήστη
 • Για να πραγματοποιηθεί η καταχώριση και η διαχείριση των μελών που έχουν εγγραφεί στο φόρουμ
 • Για να επιτραπεί η πρόσβαση των εγγεγραμμένων μελών στις διάφορες υπηρεσίες του φόρουμ
 • Για την τήρηση αρχείου εγγεγραμμένων μελών
 • Για την προώθηση των δράσεων του Π.Ι.Σ.
 • Για στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς
 • Για ενημερωτικούς σκοπούς που απαιτούνται εκ του νόμου.

Οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συμβαίνει θα είναι πάντοτε συμβατή με τους σκοπούς που επιδιώκει ο Π.Ι.Σ. και για τους οποίους έχουν εξ αρχής συλλεγεί αυτά τα προσωπικά σας δεδομένα.

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τον Π.Ι.Σ. είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο τελευταίος μέσω του παρόντος φόρουμ, σύμφωνα με το άρθρο 6. παρ.1 (στ) του Κανονισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μπορεί να είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μίας σύμβασης της οποίας ο χρήστης του φόρουμ είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 (β) του Κανονισμού, ενώ η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μπορεί να είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, με βάση το στοιχείο (γ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Ο Π.Ι.Σ. μπορεί να μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες εντός του δικτύου των συνεργατών του. Οι συνεργάτες του που λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες δεν επιτρέπεται να τις χρησιμοποιούν ή να τις αποκαλύπτουν σε τρίτους, ενώ δεσμεύονται από ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Προκειμένου να μπορέσουμε να παρέχουμε αμεσότερα τις υπηρεσίες που επιθυμούν οι χρήστες του παρόντος φόρουμ, ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά τους δεδομένα με τους κάτωθι αποδέκτες:

 • Πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας του φόρουμ
 • Τεχνικοί ασφαλείας και πάροχοι υπηρεσιών ασφαλείας, μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
 • Εταιρείες εγκεκριμένες από εσάς, όπως ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμένοι από αυτούς τους αποδέκτες ενδέχεται να εδρεύουν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός ΕΟΧ ανατρέξτε στην ενότητα "Διεθνείς μεταφορές δεδομένων’’.

Έχουμε λάβει εύλογα, φυσικά και τεχνικά μέσα για να προστατεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σε σχέση με τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε. Ωστόσο, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι, παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, καμία τοποθεσία διαδικτύου ή μετάδοση μέσω Internet ή σύστημα υπολογιστή δεν είναι απολύτως ασφαλής, και ως εκ τούτου ο Π.Ι.Σ. δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την χρήση τους από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

Πόσο χρόνο τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που σας αφορούν θα διατηρούνται μόνον για όσο διάστημα χρειάζεται για το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.  Κατ’ εξαίρεση, ο Π.Ι.Σ. μπορεί να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

Προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύουν στο φόρουμ οι χρήστες ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, μπορεί να καταστούν διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου ανά τον κόσμο. Το παρόν φόρουμ και επακολούθως ο Π.Ι.Σ. δεν είναι σε θέση να αποτρέψει τη χρήση ή την αθέμιτη χρήση των πληροφοριών αυτών από άλλα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτες χώρες θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού.

Τα δικαιώματά σας ως προς τα δεδομένα που συλλέγουμε

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε τα κάτωθι δικαιώματα:    

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας,    
 • Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας ή έλλειψης,     
 • Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,    
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,     
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας,     
 • Φορητότητας των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
 • Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας.    

Ο Π.Ι.Σ. θα εξετάσει και θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματά σας εντός μηνός από την παραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος.      

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας που αφορούν το παρόν φόρουμ (e-mail: info@pis.gr ή τηλεφωνικά στο 210 7258660 ).

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Η άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται ανωτέρω μπορεί να γίνει μέσω επικοινωνίας με τον Π.Ι.Σ. τηλεφωνικά στο 210 7258660 καθώς και στο email: info@pis.gr

Μπορείτε να υποβάλλετε ένα αίτημα πρόσβασης δωρεάν, ωστόσο, ανάλογα με τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα ποσό για να καλύψουμε το κόστος της παροχής των λεπτομερειών για τις πληροφορίες που διαθέτουμε. Θα σας ενημερώνουμε για το ενδεχόμενο τέτοιων χρεώσεων με τη λήψη του αιτήματος πρόσβασής σας και θα αναμένουμε επιβεβαίωσή σας για τη συνέχιση της διαδικασίας και καταβολή αυτού του ποσού.

    • Εποπτική Αρχή 

Ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία σας σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας εντός του Π.Ι.Σ. Σε περίπτωση που δεν είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο ο Π.Ι.Σ. μέσω του φόρουμ του διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή. 

Αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), η οποία εδρεύει επί της οδού Κηφισίας 1-3 στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 210-6475600 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dpa.gr 

  • Επικαιροποίηση

Ο Π.Ι.Σ. επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική ανά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στο φόρουμ. Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα Πολιτική για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της.

Ο Π.Ι.Σ. μπορεί να ενημερώσει τους χρήστες για αλλαγές στην Πολιτική αυτή, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων του φόρουμ.

Εργαζόμαστε...
X