• Χαλάνδρι 15233 Δρυάδων 4 & Λεωφ. Πεντέλης 49
 • (+30) 210 34 13 400 Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 πμ - 5:00 μμ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

 1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος (εφεξής «site») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» και διακριτικό τίτλο «IATRICA AE», με έδρα την Αθήνα, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμ. 38, ΑΦΜ 800542860 ΦΑΕΕ Αθηνών, και νόμιμους εκπροσώπους τους κκ Γεώργιο Βιδάκη και Έλσα Φαβίου. (εφεξής «η Εταιρεία»).
 2. Η επίσκεψη και χρήση του site διέπεται από τους παρόντες όρους, τους οποίους με μόνη την επίσκεψη και χρήση θεωρείται πως έχετε αποδεχθεί. Θα πρέπει να τους διαβάσετε προσεκτικά και να ανατρέχετε σε αυτούς σε κάθε επίσκεψή σας στο site. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τους τροποποιεί οποτεδήποτε, αναρτώντας κάθε φορά το νέο κείμενο. Η Εταιρεία προτείνει να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την τοποθεσία των Όρων και Προϋποθέσεων προκειμένου να είστε ενημερωμένοι για τυχόν τροποποιήσεις και αναβαθμίσεις. Αν έχετε αντίρρηση ή επιφύλαξη μη συνεχίσετε την πλοήγηση και χρήση του site και, παρακαλούμε, ενημερώστε μας. Η επικοινωνία με την Εταιρεία γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@iatrica.gr και στο τηλέφωνο : 210 3413400 μεταξύ 9:00 και 17:00 (ώρα Ελλάδος) κατά τις εργάσιμες μόνον ημέρες (δηλαδή, εξαιρούνται Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες). Τα ανωτέρω ενδέχεται να διαφοροποιούνται κατά την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων/Πρωτοχρονιάς, Πάσχα και κατά τον Αύγουστο.
 3. Δικαίωμα χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχουν μόνο ενήλικοι, ήτοι πρόσωπα άνω των 18 ετών. Εάν παρ’ όλα αυτά ανήλικοι χρήστες δηλώσουν ψευδή στοιχεία και εμφανιστούν ως ενήλικοι, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. 
 4. Οποιαδήποτε αναφορά στο site σε παρεχόμενες από τρίτους  υπηρεσίες δεν συνιστά παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα ή πρόταση κατάρτισης οποιασδήποτε σύμβασης. Οι χρήστες καλούνται να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια, πληρότητα και το επίκαιρο κάθε πληροφορίας. 
 5. Η χρήση του site πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τον Νόμο και τα χρηστά ήθη, χωρίς να περιορίζεται ή να εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του ή να μεταβάλλουν ή αλλοιώσουν το περιεχόμενό του, τις ρυθμίσεις ασφαλείας, την αρχιτεκτονική του ή την εν γένει διάταξή του. Ο χρήστης του site ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί σε αυτή ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο, συνεπεία μη τήρησης των παρόντων όρων.
 6. Εάν η Εταιρεία παραχωρήσει στο site τη χρήση «ονόματος χρήστη» (user name) και «κωδικού χρήστη» (password), οι χρήστες οφείλουν να τα τηρούν μυστικά και να μην τα αποκαλύπτουν σε οποιονδήποτε τρίτο. Οφείλουν δε να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε χρήση τους από τρίτο.
 7. Τα περιεχόμενα στο site(ενδεικτικώς: κείμενα, φωτογραφίες, videos, ηχητικά αρχεία, λογότυπα, εικονίδια, εφαρμογές, λογισμικό) καθώς επίσης και το ίδιο το site στη μορφή, στη διάρθρωση και στις λειτουργίες του, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους που έχουν δώσει στην Εταιρεία άδεια χρήσης. 
 8. Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου του site, ρητώς εξαιρουμένων μόνον της μεμονωμένης αντιγραφής, αποθήκευσης ή αναδημοσίευσης των ανωτέρω στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής τους από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό.
 9. Τα σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στο site αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας. Κάθε χρήση αυτών οποιασδήποτε μορφής απαγορεύεται, εκτός αν έχετε λάβει εξουσιοδότηση από την Εταιρεία. Καμία αναφορά στο site δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων σχετικά με τα λογότυπα που αναφέρονται ανωτέρω. 
 10. Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του site μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners κτλ) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου και την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν, καθώς και για την πολιτική που ακολουθείται στο διαδικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 11. Η επίσκεψη και χρήση του site προϋποθέτει την πρόσβασή στο διαδίκτυο με αποκλειστική ευθύνη, μέσα και δαπάνες του χρήστη. Η Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη αναλαμβάνει για την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της πρόσβασής σας στο διαδίκτυο και δεν ευθύνεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο η πρόσβαση αυτή είναι προσωρινώς ή οριστικώς αδύνατη ή διακοπεί η πρόσβαση στο site.
 12. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τη διασφάλιση της προστασίας του υπολογιστή του, των δικτύων, συστημάτων και αρχείων του από ιούς, malware κ.λπ. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εμποδίζει την εξάπλωση ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, εφαρμόζοντας τα τεχνικά εκείνα μέσα που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα. Ωστόσο, δεδομένης της δομής του διαδικτύου και της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται, η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να παράσχει εγγυήσεις αναφορικά με την παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων. Ακολούθως, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να αποθηκεύει τα δεδομένα του πριν από τη σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και το να εγκαθιστά τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης των ιών (antivirus και antispyware προγράμματα).Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη συντήρηση ή επιδιόρθωση του υπολογιστή, των δικτύων, συστημάτων και αρχείων του χρήστη για οποιαδήποτε βλάβη υποστούν κατόπιν επίσκεψής του χρήστη στο site ή από επέμβαση τρίτων.
 13. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ελαφρά αμέλεια, για την αποκατάσταση τυχόν έμμεσης, παρεπόμενης ζημίας, διαφυγόντων κερδών, απώλειας εσόδων, για τυχηρά ή περιστατικά ανωτέρας βίας.
 14. Αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την επεξεργασία αυτών στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας.
 15. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μικρά κομμάτια κώδικα (cookies) που αναγνωρίζουν τον επισκέπτη με σκοπό την εύκολη πρόσβαση καθώς και τρίτων εταιρειών για στατιστικούς λόγους ανάλυσης της επισκεψιμότητας (Google), για λόγους marketing και προβολής στοχευμένης διαφήμισης (DoubleClick) και προβολής rich media (Vimeo, Youtube). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του site, εξουσιοδοτείτε την αποθήκευση παρόμοιων cookies, καθώς επίσης και τη χρήση τους από την Εταιρεία. Παρόλα αυτά, η Εταιρεία σας πληροφορεί ότι έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε αυτά τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματός περιήγησής σας στο διαδίκτυο.
 16. Οι παρόντες όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς είναι κατ’ αποκλειστικότητα τα δικαστήρια Αθηνών.